Registracija
Sprejem splošnih pogojev uporabe spletnega imenika www.itis.si
1
KORAK 1
2
KORAK 2
3
KORAK 3
4
KORAK 4

Sprejem splošnih pogojev uporabe spletnega imenika www.itis.si

Strinjanje s splošnimi pogoji je pogoj za brezplačno registracijo na spletni imenik www.itis.si.

Splošni pogoji:

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA SPLETU (v nadaljevanju iTIS)

Nosilec storitve iTIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec)

1. Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi iTIS (v nadaljevanju splošnih pogojev) je način dostopa, prikaz rezultatov ter uporaba drugih funkcij, vsebovanih v iTIS.

2. Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje iTIS tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do iTIS zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

3. Način dostopa

Do iTIS je mogoče dostopati v treh različnih nivojih:

Nivo ENOSTAVNO ISKANJE (anonimen dostop in brezplačen dostop do omejenih vsebin iTIS)

Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA (potrebna registracija z navedbo svojih podatkov ter soglasje za prejemanje komercialnih sporočil po e-pošti; omogočen dostop do razširjenih vsebin iTIS)

Nivo NAPREDNO ISKANJE (potrebno skleniti naročniško razmerje za storitev iTIS ter plačevanje storitve po ceniku; neomejen dostop za čas trajanja naročnine v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi iTIS)

Podrobnejša specifikacija o načinu dostopa posameznega nivoja in uporabe sistema je tak kot je določen na drugih elektronskih straneh iTIS. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh iTIS, o večjih spremembah pa bo uporabnike nivoja brezplačne registracije in naročnike na iTIS obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

4. Omejitev dostopa

S prijavo v nivo »brezplačna registracija« sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani https://www.itis.si samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih nivo ''brezplačna registracija'' ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi. S prijavo v nivo ''napredno iskanje'' sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani https://www.itis.si na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača.

5. Uporaba spletnega imenika iTIS

Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo iTIS za posamezno geslo. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki ju mora dokazati uporabnik.

6. Druga pravila uporabe

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na iTIS za dostop do nivoja "brezplačna registracija" ali "napredno iskanje" uporabil ime in geslo, ki mu bosta dodeljena ob registraciji. Uporabnik ima možnost shraniti geslo (s t.i. piškotki), da ni potrebna vsakokratna prijava. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah na spletnih straneh iTIS. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba iTIS.

Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo zakupiti toliko naročnin na iTIS, kolikor je število računalnikov uporabnika, iz katerih se dostopa do naprednega iskanja na iTIS.

7. Začetek brezplačne registracije

Uporabnik vpiše želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnih straneh iTIS. Za uporabniško ime obstojajo nekatere omejitve, ki so opisane na spletnih straneh iTIS. Po posredovanju pravilno izpolnjenega obrazca sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo, ki je avtomatično dodeljeno. Uporabniško ime in geslo postane aktivno ob prvi prijavi v iTIS in ostaja aktivno dokler uporabnik redno uporablja vsebine iTIS.

8. Pogoji uporabe brezplačne registracije

Uporabniki, ki se brezplačno registrirajo, soglašajo s prejemanjem oglasnih sporočil o ponudbi storitev in proizvodov podjetja TSmedia, d.o.o. ter drugih ponudnikov na njihov naveden e-naslov in GSM telefon, vendar ne več kot 7 sporočil na mesec na posamezen medij (e-poštni predal in GSM telefon).

9. Začetek naročnine na napredno iskanje na iTIS

Prijava na naročnino spletnega imenika iTIS oz. na napredno iskanje je za fizične osebe mogoča preko spletnega obrazca ali preko brezplačne telefonske številke 080 3000. Zaradi preprečitve zlorab, nosilec prijavo, poslano preko spletnega obrazca, preveri. Nosilec se zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za popoln dostop do iTIS, na v prijavi navedeno elektronsko pošto poslal uporabniško ime in geslo za dostop do naprednega iskanja na iTIS. Za začetek naročnine se šteje delovni dan, ko je bilo uporabniku poslano uporabniško ime in geslo.

10. Cenik in plačevanje naročnine

Uporabnik plačuje za uporabo naprednega iskanja naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu. Naročnina se zaračuna z računom, ki ga izstavi nosilec. Uporabnik ima možnost plačevanja letne naročnine.. V primeru neplačevanja naročnine, ima nosilec pravico deaktivirati uporabniško ime in geslo.

Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen o storitvah, povezanih z uporabo iTIS, na svojih spletnih straneh https://www.itis.si.

11. Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

12. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave in javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do iTIS, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja iTIS.

13. Pomoč pri uporabi spletnega imenika iTIS

Nosilec bo zagotavljal stalno brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi iTIS, in sicer s pomočjo brezplačnega telefona 080 3000 in elektronske pošte: info@tsmedia.si. Nosilec ne odgovarja za začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

14. Varovanje in uporaba podatkov

Za uporabo nekaterih različic TIS se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom ali kako drugače registrirati. S prijavo se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki (demografski podatki - ime, priimek, spol, kraj, datum rojstva, elektronski naslov, stopnja izobrazbe, tip zaposlitve, interesi, zanimanje in morebitni drugi podatki), ki jih je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika.

Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnika, dobljene prek registracije, produktov ali drugih virov, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za nosilca obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev ter za pošiljanja elektronskih sporočil. Nosilec se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov produktov in drugih virov. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov.

Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

  • Za namen izvedbe storitve, pošiljanje računov, zagotavljanja varnosti…
  • Za pošiljanje dnevnih/tedenskih e-novic, pri čemer jih bo nosilec obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na siol.net in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti nosilca, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko nosilec glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.
  • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev nosilca, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih nosilca, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.
  • Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin.

Uporabnik, ki je podal soglasje lahko le to kadarkoli prekliče. Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov TSmedia d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov info@tsmedia.si.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Nosilec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika in le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbira na spletu, uporablja tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z osebnimi podatki izvaja ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne more zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadeva pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

V primeru, da uporabnik meni, da nosilec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, se lahko pritoži pri nosilcu. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov info@tsmedia.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

15. Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v iTIS, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v iTIS oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na iTIS.

16. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na iTIS so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v iTIS, le za svoje potrebe in da jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz iTIS, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah iTIS.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v iTIS, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev.

17. Dolžnost javljanja spremembe podatkov

Če pride do spremembe podatkov o uporabniku naprednega iskanja, jih je uporabnik dolžan v roku treh (3) dni pisno sporočiti nosilcu po elektronski pošti na naslov imenik@tsmedia.si, pisno po pošti na naslov: TSmedia, d.o.o., »Uredništvo Telefonskega imenika Slovenije«, Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01)5008570.

18. Prenehanje brezplačne registracije

Brezplačna registracija traja nedoločen čas oz. dokler se uporabnik te strani ne odjavi od storitve tudi na spletnih straneh iTIS (sprememba nastavitev, odjava brezplačne registracije na spletni imenik), s čimer se geslo avtomatično deaktivira. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil se upošteva tudi kot odjava od brezplačne registracije.

19. Prenehanje naročnine

Naročnina na iTIS je sklenjena za nedoločen čas. Odjava se izvede elektronsko na info@tsmedia.si ali pisno po pošti na naslov nosilca: TSmedia, d.o.o., »Uredništvo Telefonskega imenika Slovenije«, Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01)5008570. . Odjava od naročniškega razmerja na TIS na spletu pred potekom posamezne obračunske enote ni možna. Po preteku obračunske enote se naročnina avtomatično podaljša za enako obračunsko obdobje, v kolikor uporabnik vsaj 30 dni pred iztekom obračunskega obdobja naročnine ne odjavi. Letna naročnina preneha po preteku enega leta od datuma zadnjega podaljšanja letne naročnine, če je v tem času nosilec prejel odjavo od naročnine TIS na spletu.

Kakršnakoli kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročnine.

20. Reševanje sporov

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

21. Veljavnost splošnih pogojev

Uporabnik se strinja, da je z objavo teh splošnih pogojev seznanjen s pogoji in načinom uporabe iTIS. O vsaki spremembi splošnih pogojev bodo naročniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo, z objavo sprememb na spletnih straneh iTIS.

Izjava o obdelavi osebnih podatkov:

S klikom na spodnji gumb izjavljam, da se podatki iz zgornjega obrazca nanašajo izključno name in da ne gre za osebne podatke drugih oseb, ter dajem osebno privolitev, da se ti podatki obdelujejo za potrebe tržnih raziskav, katerih izvajalec ali naročnik je TSmedia, d.o.o., in da se uporabljajo za neposredno in drugo trženje po elektronski ali navadni pošti na navedeni e-poštni in poštni naslov oz. telefonsko številko, pri čemer gre lahko za trženje blaga in storitev, ki jih ponuja TSmedia, d.o.o. kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane s podjetjem TSmedia, d.o.o.

Razumem, da lahko to privolitev kadarkoli trajno ali začasno pisno ali na drug način, določen s strani podjetja TSmedia, d.o.o. prekličem, vendar bo imelo to lahko za posledico prenehanje možnosti mojega razširjenega dostopanja do Telefonskega imenika Slovenije na spletu www.itis.si. TSmedia, d.o.o. je dolžan v primeru preklica v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter me o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s preklicem nosi TSmedia, d.o.o.