Oglaševanje
Oglaševanje v Telefonskem imeniku Slovenije

Oglaševanje v Telefonskem imeniku Slovenije

Splošni pogoji

Splošni pogoji za sklenitev oglaševanja

 Splošni pogoji in popusti

 

Cene

Cene oglasnega prostora v Telefonskem imeniku Slovenije (v nadaljevanju TIS) so določene v veljavnih cenikih oglaševanja ter v Sklepu o cenah oglaševanja v TIS.

Cene formatov, ki niso določeni v veljavnih cenikih, se po predhodnem dogovoru določijo v ponudbi družbe TSmedia, d.o.o. (v nadaljevanju založnik).
 

Rezervacije in naročilo

Naročilo oglasnega prostora mora naročnik oddati v pisni obliki, in sicer s podpisom Naročilnice za objavo oglasa v TIS. Naročila sprejemajo izdajatelj oziroma založnik in/ali pooblaščeni zastopniki na terenu.
 

Vsebina in priprava za objavo

Vsebina oglasa ne sme biti v nasprotju s Slovenskim oglaševalskim kodeksom, objavljenega na spletnih straneh Slovenske oglaševalske zbornice.

Vsebina oglasa prav tako ne sme biti v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo, kar je zlasti pomembno pri oglaševanju na področju zakonsko omejenih dejavnosti, izdelkov in storitev (na primer zdravila, alkohol, tobačni izdelki, finančne storitve, odvetništvo). O morebitnih zakonskih omejitvah oglaševanje se je dolžan pozanimati naročnik sam.

Vsi oglasi v izdajah TIS morajo biti objavljeni v slovenskem jeziku.

Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb sporočila in kontaktnih podatkov, uporabo avtorskih del, kot so logotipi, zaščitni znaki blagovnih znamk in drugi uradno zaščiteni elementi) odgovarja izključno naročnik. Naročnik je odgovoren tudi za pravne posledice, ki bi morebiti izhajale iz objave obravnavanega oglasa.

Pri pripravi oglasa ali drugega gradiva za objavo v TIS mora naročnik upoštevati tehnična navodila, objavljena na spletnih straneh www.itis.si.
 

Oddaja izdelanih oglasov in gradiva za objavo

Predloge, že izdelane oglase ali drugo gradivo za objavo v izdajah TIS naročnik pošlje po elektronski pošti na naslov oglasi@tsmedia.si. V premeru, da bi navedeno gradivo bilo preveliko za pošiljanje preko spleta, ga je potrebno poslati na DVD-ju ali drugem ustreznem mediju na naslov: TSmedia, d.o.o., Služba za prodajo, Cigaletova ulica 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom: za objavo oglasa).

Rok za oddajo gradiva za objavo oglasa je 8 dni po podpisu naročilnice oziroma najkasneje 15 dni pred zaključkom redakcije za izdajo imenika.
 

Postavitev in objava

Določila glede mesta objave so pogojena in odvisna od možnosti preloma besedila. Tudi možnost, da se ohrani prejšnje mesto objave, je odvisna od možnosti preloma. Sprememba mesta oglasa ne vpliva na veljavnost naročila.

Če TIS iz določenega vzroka ne izide, družba TSmedia, d.o.o. (v nadaljevanju izdajatelj) oziroma založnik ni vezan na naročilo in razen povračila že vplačanega zneska brez obresti s strani naročnika nima nobenih drugih obveznosti.
 

Reklamacije

Založnik si bo prizadeval kar najbolj natančno izpolniti naročilo.

Naročnik mora založnika o spremembi podatkov iz naročila obvestiti najkasneje v osmih dneh od datuma spremembe, in sicer priporočeno po pošti ali ali na elektronski naslov info@tsmedia.si. Sprememba bo upoštevana, če bo javljena pred zaključkom redakcije.

Če je bilo besedilo iz naročila spregledano in zato v celoti ali delno ni bilo posneto, ali če je bilo vsebinsko spremenjeno, vrne izdajatelj oziroma založnik vplačani znesek brez obresti samo za ta del naročila – prav tako v celoti ali delno glede na pomanjkljivost. Izdajatelj oziroma založnik ni v nobenem primeru dolžan upoštevati drugih zahtev (na primer ponatisniti ali zaustaviti ponatis TIS).

Naročnik prejme Poizkusni odtis z izgledom oglasa, katerega pravilnost potrdi ali sporoči popravke v predvidenem roku, navedenem na Poizkusnem odtisu oziroma najmanj 15 dni do zaključka redakcije za naročeno izdajo. Naročnik je upravičen do dveh (2) brezplačnih popravkov pri pripravi oglasa. vsak nadaljnji popravek se mu zaračuna v vrednosti 10% posameznega oglasa. Založnik si pridružuje pravico, da pride do manjših odmikov v barvi pri izdelavi in objavi oglasnega sporočila, kar ni razlog za uveljavljanje odškodnine ali vračilo kupnine.

Izdajatelj oziroma založnik bo upošteval le pisne reklamacije, ki jih bo naročnik vložil v roku 30 dni od izida TIS. Reklamacij zaradi nebistvenih napak ali napak v osnovnih podatkih, izdajatelj oziroma založnik ne bo upošteval.
 

Plačilo

Rok plačila naročenega oglasa je 10 dni od datuma izstavitve računa, in sicer pred zaključkom redakcije oziroma v dogovorjenem roku. Rok plačila naročenega oglasa se lahko spremeni le, če je bilo tako vnaprej določeno med naročnikom in izdajateljem oziroma založnikom.

V primeru naročnikove zamude plačila, lahko izdajatelj oziroma založnik izstavi račun z zamudnimi obrestmi v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Izdajatelj oziroma založnik ima pravico kadar koli brez posledic odstopiti od izpolnitve naročila, če stranka iz kakršnega koli razloga zamuja s plačilom.
 

Posebni popusti

Ob naročilu oglaševanja v TIS lahko naročnik doseže popuste, ki so opredeljeni na veljavnem ceniku oglaševanja v TIS ter v Sklepu o cenah oglaševanja v TIS, odobrijo pa se še posebni popusti v sledečih primerih in višinah:

a) količinski popusti:

  • 5 % dodatni popust pri vrednosti naročila nad 15.000,00 EUR;
  • 5 % dodatni popust pri vrednosti naročila nad 20.000,00 EUR;
  • 5 % dodatni popust v primeru, da stranka poveča obseg oglaševanja za 30 % ali več odstotkov glede na preteklo leto.

Popusti se seštevajo in se obračunajo glede na vrednost naročila brez DDV.

b) popust za kulturne ustanove:

  • 10% dodatni popust za kulturne organizacije in ustanove.

c) agencijski popusti:

Agencija se v provizijski razred uvrsti glede na promet, ki predstavlja vrednost najema brez DDV in popustov in se od datuma podpisa pogodbe kumulativno sešteva. V okviru posameznega provizijskega razreda se agenciji provizija obračunava v višini pripadajočega popusta. V primeru, da agencija z ustvarjenim prometom od datuma podpisa pogodbe napreduje v višji provizijski razred, mu izdajatelj oziroma založnik obračuna razliko v proviziji na celoten ustvarjeni promet od datuma podpisa pogodbe in mu izda dobropis. Obračun prometa v tekočem koledarskem letu se opravi vsakič, ko agencija napreduje v nov provizijski razred.

Lestvica popustov

Enotna agencijska provizija 12 %
   
Letno naročilo v € (brez DDV) Dodatni popust v %
Do 4.999,99 € + 0 %
Od 5.000,00 € do 9.999,99 € + 2,0 %
Od 10.000,00 € do 19.999,99 € + 4,0 %
Od 20.000,00 € do 49.999,99 € + 7,0 %
Od 50.000,00 € do 99.999,99 € + 10,0 %
Od 100.000,00 € do 199.999,99 € + 13,0 %
200.000,00 € in več + 18,0 %

 
d) zaradi morebitne nepravilne objave osnovnih podatkov pod naročenim oglasom v TIS:

  • v višini 5 % na neto ceno oglasa, če se ob izidu TIS ugotovi, da je v osnovnih podatkih naročnika objavljenih do 30 % napak, ki so nastale s strani založnika;
  • v višini 10 % na neto ceno oglasa, če se ob izidu TIS ugotovi, da je bilo v osnovnih podatkih naročnika objavljenih od 30 % do 50 % napak, ki so nastale s strani založnika;
  • v višini 50 % na neto ceno oglasa, če se ob izidu TIS ugotovi, da je bilo v osnovnih podatkih naročnika objavljenih nad 50 % napak, ki so nastale s strani založnika.

e) popusti zaradi napačne objave oglasa v TIS:

  • v višini 10 % na neto ceno oglasa, če se ob izidu TIS ugotovi, da je v objavljenem oglasu ugotovljenih do 10 % napak, ki so nastale s strani založnika;
  • v višini 50 % na neto ceno oglasa, če se ob izidu TIS ugotovi, da je v objavljenem oglasu ugotovljenih do 50% napak, ki so nastale s strani založnika;
  • v višini 100 % na neto ceno oglasa, če se ob izidu TIS ugotovi, da je v objavljenem oglasu ugotovljenih nad 50 % napak,ki so nastale s strani založnika ali če je oglas objavljen na napačnem mestu v TIS.

f) izredni popusti:

Izredne popuste izven določenih v priloženem ceniku oz. v tem sklepu , se lahko odobrijo na podlagi posebnega sklepa zakonitega zastopnika družbe TSmedia, d.o.o.

Naročnik lahko odobreni popust uveljavlja neposredno pri pooblaščenem zastopniku na terenu ali na sedežu družbe TSmedia, d.o.o. (založnika) in sicer:
a) v obliki dobropisa na obstoječi račun za oglaševanje, ali
b) se popust obračuna tudi pri oglaševanju za naslednjo edicijo TIS.

Popusti se med seboj seštevajo.
 

Druge določbe

Morebitni spor bosta stranki skušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče.

Naročnik je s temi splošnimi pogoji seznanjen in jih s podpisom naročila brezpogojno sprejema.
 

Ti splošni pogoji veljajo od dne 8.11.2010.