Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

Več o: KOMUNALA LAŠKO D.O.O. na:

Javno podjetje Komunala Laško izvaja dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb – individualne in kolektivne komunalne rabe.
Pri tem se srečuje z vsemi prebivalci Občine Laško, zato je vodilo podjetja, da opravlja storitve na tak način, da je zadovoljen vsak uporabnik.

Svoje poslanstvo in vizijo bomo dosegli z usmeritvijo vseh zaposlenih v zastavljene cilje, zato si prizadevamo ohranjati certifikat kakovosti ISO 9001:2008, ki smo ga pridobili septembra 2002, in certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004, pridobljen septembra 2014.

Ravnanje z odpadki

Zbiranje in odvoz odpadkov izvajamo s tremi smetarskimi vozili in enim samonakladalnim vozilom. Zbiramo predvsem mešane komunalne odpadke, mešano embalažo, biološko razgradljive odpadke, papir, steklo in kosovne odpadke. Enkrat letno s premično zbiralnico zbiramo nevarne odpadke iz gospodinjstev. Mešane komunalne odpadke, mešano embalažo in biološke odpadke zbiramo po sistemu od vrat do vrat, papir, steklo, tekstil ter odpadno električno in elektronsko opremo pa po sistemu ekoloških otokov.

Upravljanje nepremičnin

Dejavnost se za zunanje naročnike opravlja po določilih Stanovanjskega zakona RS in v skladu s sklenjenimi pogodbami o upravljanju nepremičnin med njihovimi lastniki in izvajalcem upravljanja Komunalo Laško, d. o. o.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Izvajata se po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Laško in vključujeta tudi opravljanje pogrebnih svečanosti.

Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave

Dejavnost se opravlja kot gospodarska javna služba v obsegu letne pogodbe z naročnikom oz. lastnikom (Občino Laško). Zajema redno vzdrževanje javnih površin, od leta 2010 pa tudi pohodnih in kolesarskih poti.

Vzdrževanje občinskih cest

Dejavnost opravljamo kot gospodarsko javno službo v obsegu letne pogodbe z naročnikom oz. lastnikom (Občino Laško). Proces vzdrževanja se deli na letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti. Prav tako izvajamo koordinacijo izvajanja večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Tudi v prihodnje so predvidene obnovitve in modernizacije odsekov občinskih cest. V okviru vzdrževalnih del bomo poleg zimske službe in rednega letnega vzdrževanja cest posebno skrb namenili predvsem urejanju odvodnjavanja in bankin, zamenjavi cestnoprometne signalizacije, postavitvi odbojnih ograj in obeležij naselij.

Vzdrževanje kanalizacije

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda na celotnem območju Občine Laško. Po naročilu strank izvaja tudi čiščenje in prebijanje kanalizacije ter odvoz fekalij s specialnim vozilom WOMA.

Na področju tržne dejavnosti se bodo izvajale priključitve objektov na kanalizacijsko omrežje, storitve rednega in intervencijskega vzdrževanja kanalizacije ter prevozi fekalij na ČN.

Več: www.komunala-lasko.si